Privacyverklaring VG De Beerpiëp

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van VG De Beerpiep

Wij zijn VG De Beerpiep, opgericht op 11-08-1967 en als vereniging ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40164295, en hebben als doel het organiseren van vastelaoves aktiviteiten in de gemeente Venlo en in het bijzonder in de deelgemeente Tegelen. Via onze website www.debeerpiep.nl zijn onze contactgegevens te vinden.

U bent lid, sponsor, artiest of toeleverancier van VG De Beerpiep. Daar waar wij u als lid aanspreken bedoelen we bij minderjarigheid ook uw ouders, voogd of verzorger mee.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en die van anderen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VG De Beerpiep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    •   De persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
    •   Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    •   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    •   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
    •   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
    •   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als VG De Beerpiëp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons hierover wenst op te nemen kan dit via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Het aanmelden als lid van VG De Beerpiëp kan uitsluitend digitaal via ons aanmeldformulier.
 
De volgende persoonsgegevens worden hierbij door VG De Beerpiëp verwerkt:
 
    •   Datum van ingang van het lidmaatschap;
    •   Naam en voorletters;
    •   Adres;
    •   Postcode en Woonplaats;
    •   Geslacht;
    •   Geboorte datum;
    •   Bankgegevens;
    •   Telefoonnummer;
    •   E-mailadres.
 
Deze gegevens worden verwerkt voor ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor aktiviteiten. Deze worden verwerkt door de secretaris en de penningmeester en worden bewaard gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.
 
Na beeindiging van het lidmaatschap worden enkel uw n.a.w. gegevens en datum ingang van uw lidmaatschap verwerkt voor het bijhouden van de historie van de vereniging.
 
De penningmeester beheert verder alle NAW gegevens van sponsoren en artiesten voor het versturen van facturen en het doen van betalingen. Verder worden de NAW gegevens van sponsoren beheert door de sponsorcommissie voor het benaderen van sponsors en voor het opmaken van de advertenties voor "'t Piepke".
 
U heeft het recht op inzage in de beschikbare gegevens over u en het recht om van VG De Beerpiëp als zijnde de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging inzage van uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door VG De Beerpiëp. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door VG De Beerpiëp te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken.
U heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij handelen verzoeken voor inzage en verwijdering af op basis van binnenkomst van het verzoek en binnen de redelijkheid van capaciteit die wij daartoe vrij kunnen maken. Wij zullen gegevens verwijderen zodra deze niet meer volgens wetgeving noodzakelijk zijn aan te houden.
 
Met derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over welke gegevens zij van ons krijgen en vooral met welk doel zij deze gegevens mogen gebruiken.
 
Wij verwerken, bewaren en verstrekken geen persoonsgegevens bij of aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.
 
VG De Beerpiëp zal zich inspannen om uiterst zorgvuldig met de verstrekte gegevens om te gaan. De gegevens worden elektronisch bewaard met gebruik van daarvoor gangbare programmatuur en opslagmedia. Wij zullen ons inspannen om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de computerapparatuur en de daarop opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.
 
Bij een geconstateerd datalek doen wij altijd aangifte bij de autoriteit persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
 
Naast de technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben wij tevens de volgende maatregelen genomen:

    •   Alle natuurlijke personen die namens VG De Beerpiëp van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan welke in een geheimhoudingsverklaring met betreffende
        personen is vastgelegd;
    •   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle gegevens kritische systemen;
    •   We pseudonimiseren en zorgen waar mogelijk voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
    •   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
    •   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
    •   Alle personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door VG De Beerpiëp dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Via de website van VG De Beerpiëp zijn de mogelijkheden om contact op te nemen terug te vinden. U mag natuurlijk ook altijd een bestuurslid hierover aanspreken.
 
Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de van overheidswege ingestelde toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
VG De Beerpiëp past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website www.debeerpiep.nl zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VG De Beerpiëp er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Laatste update 24-11-2018
 
 
 Correspondentieadres:       Aangesjloate beej 
        BCL
Stationsstraat 2A   Privacy Verklaring  
5935 RA Steijl   Protocol gebruik beeldmateriaal, website en social media
T: 077-3733163       
E: info@debeerpiep.nl   © V.G. De Beerpiëp 2021